Final Day - Photo


Hiroto Ohhara

 
Kaishu Tanaka

 
Yuta Tsukamoto


Kaishu Tanaka

 
Yuta Tsukamoto

 
Kaito Ohhashi


Taiki Kurokoshi

 
Yuto Takahashi

 
Taiki Kurokoshi


Kai Ojima

 
Rina Kitazawa - Oakley Junior Girls

 
Taiki Kurokoshi


Oakley Pro Junior 2011

 
Chinami Yamagishi - Oakley Junior Girls

 
Natsuki Suda - Oakley Junior Girls


Asako Mizuno - Oakley Junior Girls

 
Chinami Yamagishi - Oakley Junior Girls

 
Asako Mizuno - Oakley Junior Girls


Tsubasa Nahana - Oakley Junior Girls

 
Tsubasa Nahana - Oakley Junior Girls

 
Minato Takahashi - Oakley Junior Girls


Oakley Pro Junior 2011

 
Ren hashimoto - Oakley Junior Girls

 
Minato Takahashi


Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Rina Kitazawa - Oakley Junior Girls

 
Rina Kitazawa - Oakley Junior Girls


Sayaka Muramatsu - Oakley Junior Girls

 
Sayaka Muramatsu - Oakley Junior Girls

 
Arashi Kato


Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Arashi Kato

 
Arashi Kato


Arashi Kato

 
Arashi Kato

 
Kaito Ohhashi


Asako Mizuno - Oakley Junior Girls

 
Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Arashi & Kaito & Izuki


Kaito Ohhashi

 
Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Asako & Minato - Oakley Junior Girls


Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Arashi Kato

 
Minato Takahashi - Oakley Junior Girls


Kaito Ohhashi

 
Arashi Kato

 
Arashi Kato


Arashi Kato

 
Arashi Kato

 
Arashi Kato


Rina Kitazawa - Oakley Junior Girls

 
Sayaka Muramatsu - Oakley Junior Girls

 
Asako Mizuno - Oakley Junior Girls


Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Minato Takahashi - Oakley Junior Girls

 
Oakley Junior Girls


Kaishu Tanaka

 
Taiki Kurokoshi

 
Kaito Ohhashi


Arashi Kato

 
Arashi Kato

 
Oakley Pro Junior 2011

VOLVO J SPORTS